Profile

m y c a n t o ★ นั ก เ ขี ย น บ น ด า ว ไ ม่ มี ใ ค ร ★ send EMS to me

Personal Profile

Name: ★นักเขียนบนดาวไม่มีใคร★

Contact: [hidden]

Gender: not specific

Birthday: 27 Sep 1989

Location: n o o n e p l a n e t ★ bkk

Website: ayano.exteen.com

About me: ฉันอยู่ที่นี่
ดาวนี้ไม่มีใคร
ดาวของคุณเป็นอย่างไรบ้าง?